Ga direct naar productinformatie
 • Rain-X Anti-Regen 200ml - TopCarCleaners.nl
1 van 1

Rain-X

Rain-X Anti-Regen 200ml

Normale prijs €12,50 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €12,50 EUR
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Brengt een microscopische film aan die ervoor zorgt dat regen, sneeuw en natte sneeuw zich niet aan de ruit vasthechten.

Hazard Statements (CLP)

001 222 319
 • Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Oogbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.