Ga direct naar productinformatie
 • Kroon-Oil Drauliquid DOT 3 1L - TopCarCleaners.nl
1 van 1

Kroon-Oil

Kroon-Oil Drauliquid DOT 3 1L

Normale prijs €13,12 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €13,12 EUR
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Remvloeistof met DOT 3 kwaliteit.

Hazard Statements (CLP)

001 302 318 373
 • Gevaar
 • H302 Schadelijk bij inslikken
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.